ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԻՆ ՄՆԱՑԵԼ Է

12
Օր
01
Ժամ
52
Րոպե
52
Վարկյան

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ

Ստորև ներկայացված են գովազդային վիճակախաղին մասնակցելու կանոններն ու ընթացակարգը

Խաղարկության պայմանները և կանոները 🔻 

«ԻՄԷՔՍ» ՍՊԸ-ի կողմից կազմակերպվող գովազդային վիճակախաղի կանոններ

1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Սույն կանոնների մեջ օգտագործվող հիմնական հասկացությունները.

1. Ընկերություն – «ԻՄԷՔՍ» ՍՊԸ.

2. Օգտատեր – Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայություններից օգտվող ֆիզիկական անձ.

3. Մասնակից – Ընկերության կողմից կազմակերպվող գովազդային վիճակախաղի մասնակցության պայմաններին համապատասխանող Օգտատեր.

4. Կտրոն – Ընկերության կողմից կազմակերպվող գովազդային վիճակախաղի Օգտատիրոջ մասնակցելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ.

5. Էլեկտրոնային կտրոն – Օգտատիրոջ կամ Խ/ս-ի կողմից լրացված Կտրոնը կիոսկ համակարգի մեջ։

6. Կանոններ – Ընկերության կողմից կազմակերպվող գովազդային վիճակախաղի կանոններ.

7. Վաճառքի կետ – ԻԴԵԱԼ Համակարգի Գարգին Նժդեհ խ/ս-ը, որը գտվում է ք․ Երևան Գարգեգին Նժդեհ 17 հասցեում։


2. ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ԵՎ ՄՐՑԱՆԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴ

1. Ընկերությունը իր մարքեթինգային ռազմավարության շրջանակներում կազմակերպում է գովազդային վիճակախաղ (այսուհետ՝ Վիճակախաղ)։ Վիճակախաղը տեղի է ունենալու 15.04.2023թ.-ին՝ ժամը 10։00-ին, օնլայն և օֆլյան տարբերակով։

2. Վիճակախաղի ընթացքում խաղարկվելու է 10 (տաս) հատ 50,000 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամ արժողությամբ նվեր քարտ և 1 (մեկ) հատ Mercedes A 160 ավտոմեքենա (այսուհետ՝ Շահում(ներ)):


3. ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼԸ

1. Մասնակիցը, լրացնելով մասնակցության հայտը հավելվածում, տալիս է իր անհետկանչելի համաձայնությունը Կանոններին։ Կանոններին վերապահումով համաձայնությունը արգելվում է։

2. Կանոնները կրում են հրապարակային բնույթ և Վիճակախաղի ողջ ընթացքում հասանելի են Ընկերությանը պատկանող՝ idealsystem.am կայքում:

3. Ընկերությունը իրավունք ունի կատարել փոփոխություն Կանոններում, ընդ որում Կանոններում ցանկացած փոփոխություն ավտոմատ հասանելի է դառնում Մասնակցի համար Ընկերությանը պատկանող՝ idealsystem.am կայքում։

4. Կանոնների փոփոխությունները համարվում են համաձայնեցված Մասնակցի հետ, եթե վերջինս չի դադարեցնում Վիճակախաղի իր մասնակցությունը։

5. Մասնակիցը տալիս է Ընկերությանը Վիճակախաղի շրջանակներում իր անձնական տվյալների հավաքագրման, օգտագործման և մշակման իր անհետկանչելի համաձայնությունը։

6. Վիճակախաղում շահող ճանաչվելու դեպքում Մասնակիցը պարտավորվում է մասնակցել Ընկերության կողմից Շահումի փոխանցման նկարահանմանը, ինչպես նաև տալիս է նկարահանված նյութերը հրապարակելու իր համաձայնությունը։


4. ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

4.1. Վիճակախաղի Մասնակից դառնալու համար Օգտատերը պարտավոր է միաժամանակ համապատասխանել ստորև նշված բոլոր չափորոշիչներին.

1. ԻԴԵԱԼ համակարգի Գարգեգին Նժդեհ խ/ս-ում 09.03.2023թ.-ի ժամը 00։01-ից մինչև 10.04.2023թ.-ը ժամը 23։59-ը ներառյալ կատարել միանվագ 1,000 (մեկ հազար) ՀՀ դրամ և/կամ ավել վճարում ԻԴԵԱԼ Համակարգի Գարգեգին Նժդեհ խ/ս-ում, որը չի չեղարկվի մինչև Վիճակախաղի ավարտը.

2. լինել 18 (տասնութ) տարին լրացած Օգտատեր.

2. Վիճակախաղի Մասնակից չեն կարող հանդիսանալ.

1. 18 (տասնութ) տարին չլրացած Օգտատերը։

3. Օգտատիրոջ կողմից լրացված անձնական տվյալները պետք է համապատասխանեն նրա անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթում նշված տվյալների հետ, հակառակ դեպքում նա հնարավորություն չի ունենա դառնալ Մասնակից։

4. Էլեկտրոնային կտրոնը ուղարկվում է Օգտատիրոջ կողմից նշված էլ․փոստին

5. Կտրոնը ակտիվացնելու համար մինչև 10.04.2023թ.-ը՝ ժամը 23։59 ներառյալ, Մասնակիցը պարտավոր է իր տվյալները լրացնել խ/ս-ում առկա հավելվածում և սեղմել «Մասնակցել» կոճակին։

6. Կտրոնը պարունակում է հետևյալ տեղեկատվությունը՝ Կտրոնի հերթական համարը (5 նիշ թվով)։


5. ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԻ ԸՆԹԱՑՔԸ

1. Շահող Մասնակիցները որոշվելու են պատահականության սկզբունքով։

2. Վիճակախաղի արդյունքները ամփոփվելու են 15.04,2023թ.-ի ժամը 10։00-ին Facebook սոցիալական ցանցում Ընկերության էջում ուղիղ հեռարձակման միջոցով և Խ/ս-ում։

3. Վիճակախաղի ընթացքում Շահումները խաղարկելու հաջորդականությունը որոշելու է Ընկերությունը իր հայեցողությամբ։

4. Շահող Մասնակիցներին որոշելու համար Վիճակախաղի ընթացքում հանդիսավարը յուրաքանչյուր Շահումի շահողին որոշելու համար Ընկերության ներկայցուցիչը արկղի մեջից հանում է պատահական կտրոն և ստուգում է այդ թվերով կազմված Կտրոնի առկայությունը և պատկանելիությունը։

5. Նվեր քարտերի խաղարկության դեպքում կտրոնի առկայությունը և պատկանելիությունը ստուգելուց հետո հանդիսավարը զանգահարում է շահող Մասնակցի կողմից նշված հեռախոսահամարով։ Կապ հաստատելու անհաջող փորձի դեպքում հանդիսավարը ևս 2 (երկու) անգամ զանգահարում է շահող Մասնակցին։

6. Ավտոմեքենայի խաղարկության ժամանակ շահողի ներկայությունը պարտադիր է։

7. Շահող Մասնակցին նույնականացնելուց հետո նա տեղեկացվում է Շահումը ստանալու պայմանների մասին։

8. Եթե դուրս բերված Կտրոնի համարը գոյություն չունի կամ Կտրոնը ակտիվացրած չէ կամ հնարավոր չի եղել կապ հաստատել շահող Մասնակցի /մեքենայի խաղարկության ժամանակ շահողը ներկա չի գտնվել/ հետ սույն Կանոնների 5.5. կետի դրույթների համաձայն, ապա Շահումը կրկին խաղարկվում է Կանոնների 5.4., 5.5. և 5.6. կետերին համապատասխան։

9. Ընկերությունը 50,000 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամ Շահումը տրադրվում է նվեր քարտի տեսքով Մասնակցին Վիճակախաղի արդյունքները ամփոփելուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 50,000 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամ նվեր քարտ Շահում ստանալու այլ եղանակ Վիճակախաղի շրջանակներում չի նախատեսվում և գումարը ենթակա չէ կանխիկացման։

10. Վիճակախաղի ժամանակ խաղարկվող Շահումի համար շահող Մասնակցի կողմից պետությանը վճարման ենթակա բոլոր անհրաժեշտ հարկերը վճարվում է Ընկերության կողմից։